گواهی NON-GMO چیست؟

گواهی NON-GMO چیست؟GMO مخفف سازمانی انگلیسی Genetically Modified است. هنگامی که یک ارگانیسم اصلاح شده ژنتیکی ذکر شده است، یک گیاه، حیوان، میکرو ارگانیسم یا ارگانیسم دیگر که در آزمایشگاه با استفاده از ساختار ژنتیکی، علم و تکنولوژی مهندسی ژنتیک اصلاح شده است. این ارگانیسم ترکیبی از ژنهای گیاهی، حیوانی، باکتری و ویروس است که …

گواهی NON-GMO چیست؟ ادامه »