سوالی دارید ؟

سوالات متداول

برای درخواست ارزیابی و صدور گواهی نامه،کافی هست با نهاد گواهی کننده و بازرسی ثریا تماس بگیرید. همکاران ما فرم درخواست دریافت خدمات بازرسی را برای شما ارسال خواهند کرد. بعد از تکمیل فرم مراحل بعدی مربوط به ارایه خدمات بازرسی و ارزیابی دنبال خواهد شد.

گواهی نامه ارگانیک مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 11000 ،و پس از ارزیابی مراحل تولید و بسته بندی و عرضه محصولات انجام خواهد شد. 

سازمان متقاضی دریافت گواهی نامه ارگانیک در مرحله اول مورد بازرسی ،بازرسان نهاد گواهی کننده و بازرسی ثریا قرار می گیرد. مهم ترین شرط دریافت گواهی نامه ارگانیک گذراندن دوره گذار تولید و فراوری این محصولات است. 

 

تفاوت گواهی نامه در سطح اعتباردهی مرجع صدور گواهی نامه است. طبیعی هست که گواهی نامه صادر شده از مراجع بین المللی بیشتر می تواند در توسعه تجارت و کسب و کار محصولات ارگانیک یک سازمان نقش داشته باشد. 

مهم ترین شرط دریافت گواهی نامه های گپ چه در سطح بین المللی یعنی گلوبال گپ و چه در سطح ملی ،یعنی گواهی نامه ایران گپ ،اجرای الزامات مربوط به استاندارد گلوبال گپ یا استاندارد ملی ایران شامل شرایط خوب عملیات کشاورزی است.

تمام مراحل اراهی خدمات بازرسی و ارزیابی ،پس از درخواست مشتری و انجام مراحل قرارداد،توسط نهاد بازرسی و گواهی کننده ثریا دنبال خواهد شد. 

اطلاع رسانی در مورد هر مرحله از پیشرفت کار ،توسط بخش امور قرارداد ها و ارتباط با مشتری در SCS-Soraya Certification Services به اطلاع مشتری خواهد رسید.