تایید گواهی

برای تأیید گواهی، به سادگی کد گواهی را وارد کرده و درخواست را ارسال کنید اگر اطلاعات به یک گواهی معتبر پیوند داده شود، گواهی نمایش داده می شود.