BIOCERT INTERNATIONAL در ضمیمه IV مقررات (EC) NO 1235/2008 برای دسته های زیر به رسمیت شناخته شده است.

رده A: محصولات گیاهی فرآوری نشده

رده D: محصولات کشاورزی فرآوری شده برای استفاده به عنوان غذا

رده E: محصولات کشاورزی فرآوری شده برای استفاده به عنوان خوراک

شرکت بایو سرت دارای تاییدیه IOAS USA ISO/IEC 17065:2012 ارزیابی انطباق - الزامات برای ارگانهای گواهی کننده محصولات، فرآیندها و خدمات می باشد
شرکت بایو سرت برای تأیید محصولات کشاورزی و بسته بندی و فعالیت های برچسب زدن محصول ارگانیک مطابق با الزام مندرج در قسمت 13 از غذاهای ایمن برای مقررات کانادایی ، توسط آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا معتبر است.

نمونه گواهی نامه های ارگانیک شرکت بایو سرت

نمونه سایر گواهی نامه های شرکت بایو سرت

مشتریان عزیز گواهی نامه خود را به درستی انتخاب کنید لطفا توجه داشته باشید چنانچه صادرات به اروپا دارید دارا بودن گواهی نامه ارگانیک الزام برای واردات به اروپا نیست بلکه صرفا یک ادعا است برای اینکه بتوانید محصول خودرا 1.3تا1.7 برابر گران تر بفروشید بنابراین دارا بودن هر سطحی از گواهی نامه های ارگانیک فوق تفاوتی برای پاس کردن الزامات ورود به اتحادیه اروپا ندارد .